Ziek melden

Mocht uw kind ziek zijn, dan verwachten wij dat u uw kind voor 8.30 uur ’s ochtends telefonisch ziek meldt.

Ziekmeldingen kunt u doorgeven via het telefoonnummer van de school: 030-6620004. Geef daarbij altijd even door wat er aan de hand is en in welke fase of groep uw zoon of dochter zit. Zo kunnen we de leerkracht van uw kind goed informeren. Indien er niet wordt opgenomen, spreek dan de voicemail in.

Eten en drinken op school

Voedzaam en gezond.

Twee keer per dag eten de kinderen op school: ‘s ochtends rond 10.00 uur een tussendoortje en tussen de middag met de lunch. Kinderen nemen gezond en voedzaam eten mee zoals een stuk fruit of rauwkost; voor de lunch is dit bijvoorbeeld brood. Snoep, chips en koekjes zijn niet toegestaan en worden mee teruggegeven.

Trakteren

Jarig zijn is een belangrijk moment voor kinderen. Er mag dan uiteraard getrakteerd worden aan klasgenootjes!

Op de Klimroos stimuleren wij gezonde traktaties (weinig suiker, kleurstoffen of vet). Naast het soort traktatie is het van belang om te weten dat een kind maar één ding mag uitdelen, dus geen heel zakje met verschillende lekkernijen of cadeau's. Daarnaast hebben we afgesproken dat er niet getrakteerd wordt voor leerkrachten. Wanneer er meerdere dingen en/of een traktatie voor de leerkrachten worden meegeven, geeft de leerkracht dit terug aan de jarige.

Op tijd komen

Wij verwachten dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn. Te laat komen is storend voor uw kind, maar ook voor de klas en de leerkracht.

Wanneer uw kind te laat komt krijgt hij/zij een briefje mee naar huis. Wanneer uw kind in korte tijd drie keer te laat komt, dan zal de leerkracht u uit nodigen op gesprek. Mocht uw kind daarna nog steeds te laat komen, dan zal de directie u uitnodigen.

Bent u toch een keer te laat, bijvoorbeeld door een doktersbezoek? Bel dan tijdig met de school.
 

Wegbrengen en ophalen

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Het is daarom belangrijk om te weten wie uw kind wegbrengt en ophaalt.

Wanneer uw kind alleen naar huis mag of door iemand anders wordt opgehaald dan gebruikelijk, is het van belang om dit aan de leerkracht door te geven. Mocht er bij de leerkracht twijfel zijn, dan belt de leerkracht naar huis om het na te vragen. Wij verwachten dat u uw kind op tijd weg brengt en ophaalt. Als u uw kind ophaalt, kunt u op het grote plein buiten wachten. In de onderbouw loopt de leerkracht met de klas naar een vaste plek op het plein; in de bovenbouw lopen kinderen zelf naar buiten. Korte mededelingen aan de leerkracht kunt u om 8.20 uur doen. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen wij u een afspraak met de leerkracht na schooltijd te maken. Om 8.30 is de les begonnen. Mocht u te laat zijn, dan verzoeken we u uw kind alleen de klas in te laten gaan zodat de les zo min mogelijk wordt verstoord.

Gym

Twee keer per week is er gym.

Vanaf fase 1/2/3/4 krijgen de leerlingen gymles van de vakleerkracht in de grote gymzaal aan de Verlengde Houtrakgracht. Voor gym is het noodzakelijk dat elk kind passende sportkleding en schoenen draagt. Dit houdt in gymschoenen zonder zwarte zool en een t-shirt en broek of gympak. Zonder deze spullen is het niet mogelijk om mee te doen aan de gymles in verband met de veiligheid. Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan.

Feesten op school

Feesten en vieringen horen bij het leven en maken onderdeel uit van ons onderwijsprogramma.

We staan stil bij verschillende mooie momenten en feestdagen. Sinterklaas wordt in de hele school gevierd. Vlak voordat de Kerstvakantie begint, sluiten we het jaar gezamenlijk af met een Eindejaarsdiner. Feesten hebben geen religieuze lading op de Klimroos. We zijn tenslotte een openbare school. We informeren kinderen wel over religieuze feesten en vieringen, bijvoorbeeld aan de hand van de Vreedzame School, klassengesprekken of een thematafel. We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met feesten en vieringen uit diverse religies.

Schooltijden en vakanties

De Klimroos hanteert een continurooster.

De school begint elke dag om 8.30 uur. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit. De overige dagen is de school om 14.30 uur uit. Alle leerlingen, fase 1 tot en met groep 8, hebben hetzelfde rooster. De vakanties en vrije dagen van de Klimroos kunt u terugvinden in de jaarkalender.

Speelgoed

Op school zijn veel spelmaterialen aanwezig om ontwikkeling te stimuleren. Het speelgoed van de kinderen zelf blijft thuis.

Twee keer per schooljaar is er een speelgoeddag waarop de kinderen iets van speelgoed mogen meenemen. Dit wordt tijdig door de leerkrachten aangegeven. We leren de kinderen respectvol met (elkaars) spullen om te gaan. Toch kan er natuurlijk iets kwijtraken of stuk gaan. Het meenemen van eigen spullen is daarom altijd op eigen risico.

Medicijngebruik

Medicijnen op school.

Sommige kinderen hebben, al dan niet tijdelijk, medicijnen nodig. Ook als ze op school zijn. Uitgangspunt bij het gebruik van medicatie op school is ons protocol Medisch Handelen. Als de medicijnen onder schooltijd ingenomen moeten worden, maken we daar samen met de ouders afspraken over. We leggen in een verklaring vast welke medicatie op welk moment en met welke dosering aan de leerling verstrekt moet worden. Ouders moeten deze verklaring ondertekenen. Leerkrachten of andere teamleden mogen geen injecties geven.

Buiten spelen

Beweging en buitenlucht vinden we belangrijk en maken dagelijks onderdeel uit van ons onderwijs.

Alle kinderen spelen op de lange dagen twee keer buiten, op de woensdag één keer. De kinderen van fase 1/2/3/4 spelen op het kleine plein. De kinderen vanaf fase 5 spelen op het grote plein. Tijdens het buitenspelen wordt er altijd toezicht gehouden door minimaal twee volwassenen, waaronder altijd een medewerker van school. Daarnaast krijgen we ondersteuning van ouders. Op het grote plein zijn leerlingmediatoren, zij helpen medeleerlingen bij het oplossen van conflicten.

Luizencontrole

Luizen komen helaas op elke school zo nu en dan voor. Een regelmatige controle is daarom belangrijk.

De luizencontrole wordt op De Klimroos na iedere schoolvakantie door de ouderraad georganiseerd. Het is wenselijk dat u daarnaast thuis ook regelmatig op hoofdluis controleert. Hoofdluizen verplaatsen zich van het ene hoofd naar het andere; zij verplaatsen zich niet via kleding en kunnen niet springen. Indien u gebruik wilt maken van een luizenzak voor uw kind dan kunt u die aanschaffen bij de conciërge. Heeft u zelf luizen geconstateerd bij uw kind? Geef het dan zo snel mogelijk door aan de leerkracht.

Ouderbijdrage betalen

Elk jaar vragen we van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. 

De hoogte van de bijdrage hangt af van de fase waarin uw kind zit en wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad goedgekeurd. Met deze ouderbijdrage kunnen we extra voorzieningen en activiteiten voor de leerlingen mogelijk maken. Denk dan bijvoorbeeld aan buitenschoolse activiteiten, vieringen of de sportdag. De ouderbijdrage wordt elk najaar betaald. Voor de schoolreisjes en het schoolkamp vragen wij een aparte bijdrage.

Fasewisseling

Op De Klimroos wisselen wij twee keer per jaar van fase, eind januari en na de zomervakantie.

Dit kan dus betekenen dat een kind halverwege het schooljaar een andere leerkracht krijgt, omdat de nieuwe fase les krijgt van een andere leerkracht. Dit is een bijzonder moment en we vieren rondom de fasewisseling dan ook vaak een feestje.

Schoolreisjes

Elk schooljaar gaat elke klas op schoolreis.

De kleuters gaan naar het Vogelnest, een buitenspeeltuin. Vanaf fase 6 gaan de kinderen wat verder op schoolreis. Meestal kiezen wij voor een combinatie van een educatief en recreatief uitje. Over de precieze invulling en datum ontvangt u altijd een bericht. Voor het schoolreisje vragen wij een bijdrage van ouders (onderdeel van de ouderbijdrage). De kinderen in groep 8 gaan op schoolkamp.

Schoolgids

Elk jaar maakt de school een schoolgids. In de schoolgids staat alle informatie over het onderwijs, de zorg, het gebouw, team, etc. die voor u als ouder van belang is.

Persoonlijke gegevens doorgeven

Gegevens veranderd?

Bent u verhuisd, is uw (nood)telefoonnummer of e-mailadres veranderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze administratie. Dit kan via het ouderportaal of per mail. In de mail kunt u aangeven welke gegevens veranderd moeten worden. Zet altijd duidelijk in de mail om welke leerling(en) het gaat (voor- en achternaam, klas). Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.